Zariyat Suresi nedir?

Adını “savuran rüzgârlar” anlamındaki ilk kelimesinden alır; “Ve’z-zâriyât” diye de anılır (Buhârî, “Tefsîr”, 51). Nübüvvetin Mekke döneminin ortalarında nâzil olmuştur. Altmış âyet olup fâsılaları ا، ع، ف، ق، ك، م، ن harfleridir. Zâriyât sûresi İslâm akaidinin üç temel esasını teşkil eden Allah’ın birliği, âhiret hayatı ve risâlet konularını içerir. Bu muhtevayı iki bölüm halinde özetlemek mümkündür.

Birinci bölüm âhiretin vukuu hakkındadır ve toz haline getirip aşılayan, bir yerden başka bir yere savuran rüzgâra, yoğunlaşıp yağmur yükünü taşıyan bulutlara, denizde süzülüp giden gemilere, tabiatın işleyişini (yahut Allah’ın nimetlerini) düzenleyenlere yeminle başlar; yeminin konusu da ceza ve mükâfat gününün mutlaka vuku bulacağı gerçeğidir.

Sûrenin ilk dört âyetini teşkil eden “zâriyât, hâmilât, câriyât, mukassimât” kelimeleri âlimlerin çoğu tarafından rüzgârlar, bulutlar, gemiler, melekler (yahut nimetler) diye yorumlanmışsa da (Taberî, XXVI, 239-242; Mâtürîdî, XIV, 125-126) “zâriyât”tan sonra gelen kelimeleri “rüzgârın tesirleri” mânasında veya pozitif ilim alanına giren başka etkenlerle de açıklamak mümkündür.

ZARİYAT SURESİNİN FAZİLETİ

Zâriyât, Resûlullah’ın (s.a.s.) diğer peygamberlerden üstün olmasına vesile teşkil eden “mufassal” sûreler grubu içinde yer alır. Ayrıca Zâriyât, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) gece namazlarında aralarında benzerlik bulunan Rahmân-Necm, Müzzemmil-Müddessir gibi sûrelerden ikisini bir rek‘atta okuduğu (Tûr ile birlikte) sûrelerden biridir. (Buhârî, “Eẕân”, 106; Tirmizî, “Cumʿa”, 69; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 306-308, 318)

Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saati Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saati

Bazı tefsir kitaplarında yer alan, “Cenâb-ı Hak, Zâriyât sûresini okuyan kimseye dünyada esen her bir rüzgârın on misli sevap verir” meâlindeki hadis (Zemahşerî, V, 622; Beyzâvî, IV, 194) mevzû kabul edilmiştir. (Muhammed et-Trablusî, II, 722) 

Zariyat suresi ne için okunur?

Zariyat suresin ile ilgili görsel sonucuZâriyât sûresini, kıtlık zamanı 70 defâ okuyan kimse, Allah-u Teâlâ'nın lütfu keremi ile kıtlığın giderilmesine vesîle olmuş olur, bolluk, bereket ve ucuzluk olur, tarla, bağ, bahçe mahsülü çok olur. Bu sûre, herhangi bir hastaya okunursa, Allah'ın izni ile şifa bulur.

Zariyat Suresi 19 ayet ne anlatmak istiyor?

Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve (iffetlerinden dolayı isteyemeyen) sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı). Mallarından bir kısmı fukarâ ve 'aceze içün idi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi.

Editör: Haber Urfa