Mülkiye başmüfettişi konusu Valiler Kararnamesinin hemen ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, bazı valiler mülkiye başmüfettişliğine atandı.

Mülkiye Başmüfettişi Görevi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

– Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :

A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

CB Erdoğan Elektrik ve Doğalgaza indirim müjdesi CB Erdoğan Elektrik ve Doğalgaza indirim müjdesi

C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlıkça görevlendirilen Mülkiye başmüfettişlerin görevleri arasında valilikleri denetlemekte yer alıyor. (HABER ,YENİ ÇAĞ)